browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Мовою закону про освітні програми

Закон України «Про освіту» (стаття 33)

 1. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності)
 2. Освітня програма містить:
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти
 1. Освітні програми розробляються закладами освыти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів

Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів

Заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівних освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до цього Закону та спеціальних законів

 1. Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами

Закон України «Про дошкільну освіту» (стаття 23)

 1. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти

Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти

 1. Освітня програма має містити:
 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та /або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти)
  1. Зміст освітньої програми повинен передбачати:
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей
  1. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником
  2. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти
  3. Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти
  4. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацією освітнього процесу
  5. Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти
  6. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я