browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток

Posted by on 27.09.2018

Суть Нової української школи (НУШ) полягає у переході від школи інформаційної, яка дає учням лише знання і деякі вміння та навички, до школи компетентностей ХХІ століття.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ціннісних ставлень, що визначає здатність успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну та професійну діяльність.

“Канвою” розвитку учня в НУШ вважають формування 10-ти ключових компетентностей:

  1. Спілкування державною мовою. Дитина здатна реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, вдома, у вільний час.
  2. Спілкування іноземними мовами. Дитина розуміє висловлене іноземною мовою. Усно і письмово висловлює і тлумачить поняття, думки. Може бути посередником у міжкультурному спілкуванні.
  3. Математична компетентність. Дитина вміє логічно та алгоритмічно мислити. Застосовує числові та геометричні методи, щоб вирішити прикладні завдання у різних сферах діяльності.
  4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Дитина розуміє наукову основу природи і сучасних технологій. Спостерігає, аналізує, формулює гіпотези, збирає дані, проводить експерименти, аналізує результати.
  5. Інформаційно-цифрова компетентність. Дитина впевнено і критично застосовує інформаційно-комунікаційні техлогії, щоб створити, знайти, обробити інформацію, щоб обмінятися нею в публічному просторі та приватному спілкуванні. Має навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки.
  6. Уміння навчатися впродовж життя. Дитина здатна шукати та засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, організувати власний і колективний навчальний процес. Навчається впродовж життя.
  7. Соціальні і громадянські компетентності. Дитина має навички конструктивної соціальної поведінки у громадському житті, сім’ї, на роботі. Вміє працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Поважає закони, дотримується обов’язків, знає права людини.
  8. Загальнокультурна грамотність. Дитина розуміє твори мистецтва, формує власні мистецькі смаки, самостійно виражає ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.
  9. Ініціативність і підприємливість. Дитина генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя, аби підвищити власний статус і добробут та заради розвитку суспільства і держави. Вміє раціонально споживати, ефективно використовувати індивідуальні заощадження.
  10. Екологічна грамотність і здорове життя. Дитина розумно та раціонально користується природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлює ролі довкілля для життя і здоров’я людини. Прагне дотримуватися здорового способу життя.

Як сформувати в дитини старшого дошкільного віку готовність до систематичного навчання в НУШ?  Як безболісно й успішно адаптувати дитину до школи в шість років?

Сучасний погляд на готовністть до НУШ

За сучасною моделлю дошкільної освіти слід побудувати індивідуальний освітній шлях для кожної дитини, створити оптимальні умови для її гармонійного природного розвитку. Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) як Державний стандарт дошкільної освіти в Україні визначає в кожній освітній лінії ті компетентності, які слід сформувати в дитини на кінець дошкільного віку. У цьому документі зазначено, що в цей період формуються її ціннісні ставлення.

Щоб дитина успішно справлялася з новими вимогами шкільного життя, у неї має бути сформований набір тісно переплетених якостей. Неможливо розглядати ці якості у відриві від життєвого досвіду дитини, конкретного середовища, сімейного устрою. Тому поняття “готовність до школи” з  урахуванням усіх чинників можна визначити як набір компетенцій, що складають життєву компетентність дитини.

Готовність дитини до шкільного навчання

Психофізіологічна готовність формується через розвиток здоров’язбережувальної компетенції на основі виховання ціннісного ставлення до власного життя та здоров’я. Показником психофізіологічної готовності шестирічної дитини до школи є такий рівень її фізичного розвитку, стану життєво важливих систем організму та здоров’я, за якого дитина спокійно може витримати певну кількість уроків протягом дня та їх часовий відрізок, зберігаючи належну позу і при цьому не має ризику отримати викривлення хребта.

Рекомендації дорослим. Не порушуйте режим дня дитини за жодних умов. Її здоров’я у пріоритеті. Не скорочуйте час прогулянок, занять фізкультурою. Створюйте умови для розвитку крупної та дрібної моторики дітей. Забезпечте дитині збалансоване харчування, аби вона зростала здоровою.

Особистісна готовність передбачає прийняття дитиною нового соціального статусу школяра.

Рекомендації дорослим. Викликайте у дитини інтерес, приваблюйте шкільним навчанням. Не намагайтеся все робити за дитину, допомагати без нагальної потреби. Адже самостійність – запорука успішності у шкільному навчанні. Навчайте дитину проявляти повагу до людей у словах і поведінці відповідно до норм моралі. Це забезпечить їй щасливе перебування в оточенні дорослих і однолітків.

Інтелектуальна готовність – це певний рівень розвитку пізнавальних процесів: уваги, мовлення, відчуття та сприймання, пам’яті, уяви, мислення.

Рекомендації дорослим. Створюйте умови для ігрової та продуктивних видів діяльності дітей. У грі як провідній діяльності формуються важливі психологічні новоутворення дошкільного віку. Пропонуйте дітям продуктивні види діяльності: малювання, ліплення, конструювання. У них розвиваються вищі форми регуляції діяльності – планування, корекція, контроль. Стимулюйте дитячу ініціативність, заохочуйте самостійність, плекайте самобутність.

(Журнал “Вихователь-методист дошкільного закладу” № 9, 2018)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *