Новий формат взаємодії з родинами. Шляхи вдосконалення взаємодії з батьками через «Батьківське віконечко» | Лебединський ЗДО (ясла-садок) «Ромашка»
browser icon
Ви використовуєте стару версію вашого браузера . Будь ласка, оновіть ваш браузер!
Використання застарілого браузера робить ваш комп'ютер вразливим. Для безпечнішої та швидшої роботи, будь ласка, оновіть ваш браузер зараз або спробуйте використати інший браузер.

Новий формат взаємодії з родинами. Шляхи вдосконалення взаємодії з батьками через «Батьківське віконечко»

Posted by on 19.05.2017

Взаємодія з батьками — це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залиша­ється одним з найважливіших та  стратегічних.

Взаємодіяти з батьками як з однодумцями у справі виховання, розвитку й навчання дітей означає повноцінно забезпечувати процес гармонійного становлення особис­тості. Для цього необхідно змінити традиційні педагогічні підходи на результативніші, цікаві сучасним батькам.

Ефективна робота дошкільного закладу немож­лива без активного залучення родин до учас­ті в освітньому процесі, підвищення педагогічної культури батьків, формування в них відповідально­го та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім’ї та реального захисту прав дітей.

Щоденно спілкуючись з дітьми, педагоги до­шкільного навчального закладу, як ніхто, відчувають і розуміють проблеми сучасної сім’ї. Найболючі­шими серед них є такі:

 • зміни в структурі сім’ї (на жаль, поширеним явищем стала неповна сім’я);
 • зменшення часу, який батьки приділяють спіл­куванню з дітьми;
 • енертність батьків та байдужість до справи ви­ховання дітей;
 • зосередженість на матеріальному аспекті за­безпечення розвитку дитини;
 • зниження рівня психолого-педагогічної культу­ри батьків.

Чи змінилися у зв’язку із цим потреби дітей? Оче­видно, що ні. Як і раніше, а можливо, ще більше, вони потребують любові, уваги й поваги, зростання в добрі й красі.

Батьки й педагоги мають об’єднатися у виборі й дотриманні базових цінностей, у мудрій любові до дитини, прагненні розуміти її, разом опановувати майстерність виховання любов’ю, а не жорсткою дисципліною та авторитаризмом; переосмислити поняття авторитету в житті малюка. І як результат — прищеплювати дитині здатність творити добро й красу, поважати себе та інших.

Аналіз результативності використання традицій­них форм взаємодії з батьками вихованців засвідчив необхідність застосування нових підходів. Серед яких  були  обрані, зокрема, такі.

                          Шляхи вдосконалення  взаємодії  з батькам

         1.Оптимізація використання наочної інформації:

 • організація інтерактивного стенду “Батьківсь­ке віконечко” (батьки обмінюються цікавою ін­формацією та досвідом виховання й розвитку дітей, готуючи матеріали та розміщуючи їх на стенді у батьківському куточку);
 • започаткування інформаційно-довідкових рубрик у куточку для батьків: “Запрошуємо до обговорення”, ‘Дискусійна трибуна”, “Відкритий мікрофон’ — своєрідної трибуни для письмо­вого спілкування батьків.
 • Урізноманітнення й наповнення новим змістом анкет для батьків і, звісно ж, використання ре­зультатів опитувань у плануванні подальших кро­ків щодо вдосконалення взаємодії.
 • Організація заходів партнерського спілкування за участю батьків та педагогів (засідань за круг­лим столом, дебатів,  дискусій тощо).
 • Здійснення опосередкованого впливу на батьків за допомогою творчих завдань різної тематики, що передбачають творчу взаємодію дітей і дорослих.
 • Упровадження спільної проектної діяльності ді­тей, батьків і педагогів для розв’язання актуаль­них завдань, саморозвитку всіх учасників та зміцнення дружніх і родинних стосунків.
 • Удосконалення індивідуальної ро­боти із сім’ями завдяки таким фор­мам роботи, як “Адресна допомога”, “Відверта розмова”, “Кишенькова бібліотечка”, “Як живеш, малюк?” або “Сімейна педрада” (під час відвідування родин удома).
 • Максимальне використання ранко­вих і вечірніх годин зустрічі з батьками дошкільнят для плідного спіл­кування.

Аби уникати формалізму у вза­єминах з батьками вихованців, відда­ється перевага індивідуальним формам спілкування з членами родин, а також спільним інтерактивним заходам, що сприяють обміну кращим досвідом родинного виховання та популяризації прогресивних ціннісних орієнтирів у цій справі.

Свою співпрацю з родинами вихованців будують в рамках тривалого проекту “Гармонізація вихов­них впливів на особистість дитини з боку сім’ї й дошкільного закладу», що має на меті: налагодження партнерських стосунків між батьками і пе­дагогами; психолого-педагогічну просвіту батьків; визначення й забезпечення умов для гармонізації виховних впливів на становлення особистості з боку сім’ї та педколективу; проведення злагодженої дво­сторонньої роботи з розвитку, виховання й навчання дітей; виявлення й аналіз чинників, що впливають на ефективність співпраці дошкільного закладу і сім’ї.

Робота педагогічного колективу над проектом ха­рактеризується поетапністю, чітким плануванням, покроковістю у розв’язанні нагальних проблем, на­ціленістю на успіх та досягнення позитивних резуль­татів, повсякчасною рефлексією набутого досвіду та складанням планів на майбутнє. Саме такий під­хід до роботи, на нашу думку, є найефективнішим у розв’язанні завдань удосконалення співпраці педа­гогів дошкільного закладу і сім’ї та надання допомо­ги родинам у зміцненні міжособистісних стосунків.

Реалізуючи проект, ми використовуємо різні не­традиційні форми та методи роботи з родинами.  Деякі з них опишемо нижче.

                               ТЕМАТИЧНІ МІНІАТЮРИ

Цю форму роботи ми використовуємо для того, щоб відійти від звичайного регламентованого за­няття і традиційного стилю взаємодії вихователя й дитини, урізноманітнити зміст дитячої діяльності. Метою тематичних мініатюр є формування в кожної дитини ціннісних орієнтирів, а також уміння мисли­ти, висловлювати власну думку й аргументувати її. Тематичні мініатюри дають змогу заохочувати дітей до спілкування, використовуючи ситуації з їхньо­го життєвого досвіду, а також залучати батьків до освітнього процесу. Місцем для реалізації цієї фор­ми роботи може бути як приміщення дитсадка, так і ігровий майданчик, парк, бібліотека та ін.

Алгоритм проведення тематичної мініатюри

Крок перший. Обмін думками, досвідом з певної теми в дружньому колі (в години ранкового прийому, під час спостереження, ранкової зустрічі).

Крок другий. Ознайомлення дітей з темою: про­ведення бесіди, читання художньої літератури або обговорення життєвих ситуацій (діти розміркову­ють, доводять власну думку).

Крок третій. Моделювання з дітьми конкретних ситуацій або інсценування творів, спрямованих на глибоке проживання певної теми чи ситуації (робота в підгрупах).

                        Крок четвертий. Спонукання дітей до творчості (малювання, складання розповідей з власного до­свіду, розв’язування творчих завдань самостійно та з допомогою батьків).

Крок п’ятий. Презентація дітьми власного досві­ду з теми або створення колективної творчої роботи.

Наведемо приклад.

                              Тематична мініатюра “Моя родина”

Мета. Виховувати шанобливе й турботливе ставлення до всіх членів родини. Поглиблювати та закріплювати знання дітей про родину, її склад, вза­ємини між членами родини.

План-схема

 • Бесіда з дітьми “Хто мене любить”.
 • Дидактична вправа “Скажи лагідно про своїх рідних”.
 • Читання й обговорення оповідання В. Осєєвої “Печиво”.
 • Малювання “Моя сім’я”.
 • Презентація дітьми своїх малюнків.
 • Домашнє завдання. Створення разом з батька­ми фотоколажу “Традиції нашої родини”.

ІНТЕРАКТИВНИЙ СТЕНД

‘‘БАТЬКІВСЬКЕ ВІКОНЕЧКО”

      Ідея створення такого стенду пов’язана з не­обхідністю привернути увагу батьків до наочної просвітницької інформації, яку зазвичай, коли вона просто розміщена у батьківському куточку, ігнору­ють. “Батьківське віконечко” дає змогу активізувати самоосвіту батьків і підвищити її ефективність. У цій роботі педагоги керуються гаслом “Від батьків — для батьків — заради дітей”.

                       Етапи роботи

 • Проведення бліц-анкетування батьків “Доціль­ність і користь наочної просвітницької інформації для батьків”.
 • Виготовлення батьками фотопрезентацій та фотоколажів: “Як ми відпочиваємо”, “Наша дитина”, “Наші діти з друзями нашими меншими”, “Най­більше наше досягнення”.
 • Пошук батьками цікавої й корисної інформації з обраної теми у фаховій літературі та періодиці, Інтернеті, її оформлення й розміщення на стенді
 • Підготовка та розміщення батьками наочної ін­формації з досвіду сімейного виховання “Гідний вчинок нашої дитини”, “Розв’язання конфліктної ситуації у сім’ї” тощо.
 • Участь родин в обговоренні актуальних питань взаємодії  з дітьми в рамках так  званої “Дискусій­ної трибуни”.

АКЦІЯ “КИШЕНЬКОВА БІБЛІОТЕЧКА”

           Щоб донести до батьків важливу психолого-педагогічну інформацію, а також збагатити їхні виховні вміння, ми започаткували акцію “Кишенькова бібліо­течка”, до якої з часом долучилися і члени деяких ро­дин. Вихователі, вчитель-логопед, практичний пси­холог розробляють міні-буклети з рекомендаціями, пам’ятками, тезами з літературних джерел, при­свячені питанням виховання дітей. Батьки беруть участь у їх оформленні, друкуванні, тиражуванні.

        Такі книжечки — чудовий і надзвичайно корисний подарунок кожній мамі чи татові. Батьки захоплено збирають свої кишенькові бібліотечки й обмінюють­ся ними.

                               ДЕНЬ БАТЬКІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Такий захід дає батькам можливість відчути ат­мосферу внутрішнього життя дошкільного закладу, спробувати себе в ролі педагога, помічника вихова­теля і навіть завідувача дитсадка. Підготовку та про­ведення Дня здійснюємо в кілька етапів.

Етапи роботи

 • Підготовчий етап — інформування батьків про проведення заходу; підготовка керівником за­кладу наказу про проведення Дня батьківського самоврядування; проведення інструктажу для батьків щодо питань дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки, кола їхніх “посадових обов’язків”.
 • Етап реалізації — участь батьків у освітньому про­цесі та організації життєдіяльності дітей у дитсадку.
 • Рефлексія — засідання “круглого столу”, обмін враженнями, рефлексивне бліц-інтерв’ю з дітьми “Оціни сьогоднішній день”, відзначення позитив­них моментів і аналіз помилок.

     Проведені в межах проекту заходи якісно зміни­ли характер спілкування батьків і дітей. Батьки по- новому поглянули на своїх малюків, усвідомили їхню неповторність та унікальність, посилились їхній ін­терес до потреб дітей та бажання бути цікавими для них. Вони зрозуміли, що в дітей можна багато чого навчитися, якщо слухати, чути й розуміти їх.

DSCN8874

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *